Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 109 "Ludeczkowo", pl. D. Henkla 2 w Warszawie
Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 109 "Ludeczkowo"
Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnościDeklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Maliszewska, MonikaMaliszewska@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 839 28 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektonicznaSposób dojazdu
Do przedszkola można dojechać środkami komunikacji miejskiej (najbliższy przystanek autobusowy: ul. Suzina (autobus) - 200 metrów, pl. Wilsona (Metro, autobus, tramwaj) - 700 metrów, ul. Ks. J. Popiełuszki (tramwaj, autobus) - 200 metrów.
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Do budynku przedszkola prowadzą schody uniemożliwiające podjazd wózkom inwalidzkim, w związku z tym, podjazd o odpowiednim stopniu nachylenia jest dostępny od strony ogrodu przedszkolnego. Drzwi wejściowe do budynku od strony pl. Henkla i ul. Wyspiańskiego, ze względów bezpieczeństwa dzieci, są zamknięte, przy każdych drzwiach jest dzwonek. Przedszkole nie posiada własnych miejsc parkingowych, a ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 100 m od budynku.
Obecność osób z zewnątrz możliwa jest w przedszkolu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
W przedszkolu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa